Chlieb náš každodenný


Pondelok 18. novembra 2019

Ezd 5,1-5

Mt 24,1-14

Neprestaň budovať

"Božie oko však spočívalo na [nich], a tak im neprerušili prácu..." (Ezd 5,5).

Keď sa naskytla príležitosť novej pracovnej pozície, Šimon veril, že je to dar z nebies. Po čase strávenom na modlitbách za správne rozhodnutie a hľadaní rady cítil, že mu Boh dáva príležitosť prevziať väčšiu zodpovednosť. Všetko do seba zapadlo a šéf podporil jeho postup. Veci sa však neskôr začali zhoršovať. Niektorých kolegov rozčúlilo jeho povýšenie a odmietli spolupracovať. Začal uvažovať, či sa má vzdať.

Keď sa Izraeliti vrátili do Jeruzalema, aby postavili Boží príbytok, nepriatelia ich zastrašovali a usilovali sa im odobrať chuť (Ezd 4,4). Izraeliti najprv prestali, ale po Božom povzbudení skrze prorokov Aggea a Zachariáša pokračovali (4,24-5,2). Protivníci ich znova obťažovali, ale tentokrát vytrvali s vedomím, že "na nich spočíva Božie oko" (5,5). Pevne sa pridŕžali Božích príkazov a dôverovali, že ich prevedie cez akýkoľvek odpor. Boh zaiste pohol perzským kráľom, aby podporil dokončenie chrámu (v. 13-14).

Podobne aj Šimon žiadal o múdrosť od Boha pri rozhodovaní, či ostať alebo si nájsť inú prácu. Cítil, že Ho Boh povoláva ostať a spoliehal sa na Jeho silu k vytrvalosti. Postupom času pomaly získaval podporu kolegov. Ak nasledujeme Boha všade, kde nás postaví, môžeme čeliť našej opozícii. Vytrvajme v nasledovaní a On nás nasmeruje i povedie.

Pane, verím, že máš pre mňa plán. Uč ma držať sa Ťa a nebyť odradený alebo zastrašený ťažkými situáciami či tými, ktorí sa Ti vzpierajú.

Myšlienka: Božie oko spočíva na tebe, preto ostaň silný.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny